مراقبت از محصول

برای حفظ زیبایی محصول خود، توصیه می کنیم این دستورالعمل ها را برای مراقبت از آن دنبال کنید:

 

جدول سایز

Scarlet،MidNight،Chance of Rain،Mahogany،Pastel Blue،Mellow yellow،Poppy Red